W ostatnim czasie został opublikowany ważny wyrok dotyczący możliwości nałożenia przez operatora kary umownej za wcześniejsze wypowiedzenie umowy. W analizowanym przez warszawski Sąd stanie faktycznym, wbrew temu jak powszechnie można było przypuszczać, kara umowna była przewidziana nie za przedterminowe zerwanie umowy, a za nie utrzymywanie aktywności karty sim przez abonenta. W ocenie Sądu wspomniana aktywność karty leży wyłacznie w gestii operatora, a abonent płaci jedynie za świadczone usługi telekomunikacyjne. Wobec powyższego tego rodzaju zapis jest w sprzeczny z prawem, nie wywołując tym samym żadnych skutków prawnych.