post image
 • o zasiedzenie;
 • wynikające z zarządu rzeczą wspólną
 • o zniesienie współwłasności
 • o ustanowienie i zniesienie służebności
 • związane z ochroną własności
 • wynikające z postępowania wieczystoksięgowego
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych
 • o naruszenie posiadania
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych
 • o ochronę dóbr osobistych