Usługi prawne

PRAWO CYWILNE

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria oferuje doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w szczególności w sprawach:

 • o zapłatę,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych, wypadków samochodowych, naruszenia dóbr osobistych innych szkód osobowych lub majątkowych,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o wydanie rzeczy,
 • o eksmisję,
 • ze stosunku najmu,
 • przeciwko spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym
 • o zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności drogi, służebności przesyłowej,
 • o zniesienie wspólności nieruchomości,
 • o zasiedzenie,
 • o ustanowienie lub ochronę służebności,
 • o zaniechanie naruszania prawa własności lub innych praw rzeczowych,
 • o rozgraniczenie nieruchomości,
 • dotyczących zarządu nieruchomością,
 • ze stosunku najmu,
 • z udziałem spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot,
 • w sprawach wieczystoksięgowych,
 • z zakresu prawa autorskiego tj. opiniowania jak i sporządzania umów dotyczących prawa własności intelektualnej m.in. o stworzenie utworu, ustanowienie licencji, przeniesienie autorskich praw majątkowych
PRAWO SPÓŁEK

W zakresie prawa spółek Kancelaria oferuje doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w szczególności w sprawach:

 • zakładanie i rejestracja spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym ( w tym rejestracja spółki z o.o. on-line w 24h),
 • opracowywanie statutów i umów spółek,
 • postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Kancelaria zapewnia kompleksowa obsługę spółek obejmującą sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie wewnętrznych dokumentów korporacyjnych
(regulaminów, zarządzeń, uchwał), obsługę prac zarządu i rady nadzorczej.

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w szczególności w sprawach:

 • o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • o podział majątku po ustaniu wspólności,
 • umów majątkowych małżeńskich,
 • o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie ojcostwa,
 • o odebranie, ograniczenie, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • o wydanie zarządzeń opiekuńczych,
 • o zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletniego,
 • w sprawach o alimenty lub o dostarczanie środków utrzymania rodzinie.
PRAWO SPADKOWE

W ramach spraw spadkowych Kancelaria oferuje obsługę prawną oraz zastępstwo procesowe m.in. spraw:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o podział spadku,
 • o wyrażenie zgody na odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego,
 • o zapłatę zachowku.

Kancelaria oferuje doradztwo  w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz rozporządzeń na wypadek śmierci ( testamentów, zapisów, umów o zrzeczenie się dziedziczenia).

PRAWO PRACY

W ramach prawa pracy Kancelaria oferuje:

 • doradztwo przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę, kontraktów, umów zlecenia, umów o dzieło,
 • doradztwo w zakresie zasad odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników, czasu pracy,
 • opracowywanie projektów regulaminów, układów zbiorowych pracy,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ustaleniem istnienia stosunku pracy, odwołaniami od kar porządkowych, o zapłatę,
 • doradztwo i obsługę postępowań sądowych w sprawach o świadczenia i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
PRAWO ADMINISTRACYJNE

W ramach prawa administracyjnego Kancelaria zapewnia:

 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej,
 • reprezentowanie stron we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowego (WSA i NSA),
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • składanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji,
 • reprezentowanie w sprawach o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.
POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNE

W zakresie postępowań windykacyjnych Kancelaria oferuje:

 • prowadzenie egzekucji przedsądowej (uczestniczenie w negocjacjach, sporządzenie wezwań do zapłaty, zawieranie ugód, zawieranie umów o rozłożeniu długów na raty, zabezpieczanie należności),
 • prowadzenie spraw windykacyjnych przed sądami (sporządzanie pozwów w postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym, uproszczonym),
 • prowadzenie  postępowań egzekucyjnych.

Google map is disabled. Create an API key as per instructions here: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key