post image
  • ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy,
  • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy
  • nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego
  • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  • mobbing
  • roszczenia wynikające z zakazu konkurencji
  • odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika