Usługi prawne :

rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS tworzenie i likwidacja spółek reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu gospodarczym przed sądami powszechnymi

Zobacz

obrona w postępowaniu przygotowawczym oaz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (tj. sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie) porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego

Zobacz

reprezentacja w postępowaniu przed organami i sądami administracyjnymi sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego  porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego opiniowanie w sprawie wzruszalności decyzji organu administracyjnego

Zobacz

ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy mobbing roszczenia wynikające z zakazu konkurencji odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika

Zobacz

rozwód i separację unieważnienie małżeństwa ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa związane z rozstrzygnięciem o istotnych sprawach rodziny ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej podział majątku wspólnego ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa alimenty z zakresu władzy rodzicielskiej ustalenie kontaktów z dzieckiem;

Zobacz

zaskarżanie uchwał organów spółdzielni reprezentacja spółdzielni przed organami i sądami administracyjnymi reprezentacja członków spółdzielni w sporach ze spółdzielnią porady i opinie prawne z zakresu prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zobacz

o zasiedzenie; wynikające z zarządu rzeczą wspólną o zniesienie współwłasności o ustanowienie i zniesienie służebności związane z ochroną własności wynikające z postępowania wieczystoksięgowego o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych o naruszenie posiadania o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych o ochronę dóbr osobistych

Zobacz